24 | 01 | 2022

Wann bes de selesch?

Selesch bes de, wenn de üwa desch selwa laache kanns;
dau würs met dir en janze Menge Spass hann.

Selesch bes de, wenn de en Bersch von nem Maulwurfshauwe unnascheide kanns;
dau spars da en Huppe Ärjer.

Selesch bes de, wenn de immstann bes, desch auszerohe, ohne desch dofür ze entschuldije;
dau würs e hell Köppsche wäre.

Selesch bes de, wenn de stöll bes un zohüre kanns;
dau würs dobei vill Neues jewahr wäre.

Selesch bes de, wenn de jescheut jenooch bes, desch selwer net zo örscht ze holle;
dau bes bei denne annere huh anjesehn.

Selesch bes de, wenn dau merks bat die annere bedröckt;
dau würs vill Freud brenge.

Selesch bes de, wenn dau freundlesch bes, un kah büss Jesischt miss;
dein Wäsch würen von de Sunn begleit.

Selesch bes de, wenn de en der Laach bes, dat bat annere dohn, net esu tragesch ze holle;
dau würs zwar für ebbes naiv anjekuckt;
awer dat es nau emol net ze ännere, un do stahsde drüwa.

Selesch be de, wenn de et verstaahs de klaane Saache örscht, un de örschte Saache leicht ze holle;
domet würst dau em Lääwe weit kumme.

Selesch bes de, wenn de ürscht denks befür de wat daahs, un bääds, befür de denks,;
dann miss de och kaan Dummhaate.

Mayoh 

Verfasser unbekannt, übersetzt: Marianne Weingart   übersetzen mit Maye Tränsläter